Helpful tips

Wat is een uitvoeringsplan?

Wat is een uitvoeringsplan?

welke activiteiten er mogen plaatsvinden; waar al dan niet mag worden gebouwd; aan welke stedenbouwkundige voorschriften een gebouw in een bepaalde zone moet voldoen: bijvoorbeeld hoeveel bouwlagen het mag hebben, hoe het op het perceel moet worden ingeplant, of er ook een bijgebouw mag komen en waar dat mag, enz.

Wat is het RUP?

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) geven uitvoering aan het strategische Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA). Door het opmaken van een RUP concretiseert de stad haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP’s vervangen de vroegere gewestplannen en BPA’s.

Wat is een RUP plan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied.

Wat is BPA RUP?

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.

Wat staat er in een uitvoeringsplan?

In het uitvoeringsplan wordt meer nadruk gelegd op de aanpak en het benoemen van verantwoordelijkheden dan in het IVP. Het uitvoeringsplan legt afspraken en samenwerking met interne en externe partners vast: welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van welke veiligheidsthema’s?

Wat is een GRUP?

Grupstal = de plaggenbemesting – vanaf ca. 1900 – en waarin het vee op standen werd gestald met daarachter de grup (of groep), een goot waarin het de mest en urine deponeerde. Achter de koeien loopt een zogeheten `grup`, waarin urine en mest wordt opgevangen en afgevoerd.

Wie maakt RUP op?

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Men spreekt dan ook over gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen. Een RUP kadert steeds in de uitvoering van de bestaande ruimtelijke structuurplannen en mag hier niet mee in strijd zijn.

Wat is een RUP zone?

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde woningen geeft aan welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn op de zonevreemde woningen in onze gemeente met uitzondering van de woningen gelegen in gebied voor kerninstallaties.

Wie kan een RUP aanvragen?

In dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven aan gemeentelijke besturen om bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen te herzien of op te heffen voor een beperkt aantal zaken, zoals: Perceelsafmetingen. De afmetingen en inplanting van constructies.

Wat zijn stedenbouwkundige voorschriften?

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt (het gewest, een provincie of een gemeente). Voor provinciale of gemeentelijke verordeningen neemt u contact op met de bevoegde stedenbouwkundige dienst van uw gemeente of provincie.

Hoe schrijf je een uitvoeringsplan?

De grootste valkuil bij de stap van het schrijven van een Uitvoeringsplan is het niet schrijven van een uitvoeringsplan. Politici hebben vaak meer oog voor beleid dan voor uitvoering. Tenzij er iets misgaat bij de uitvoering, natuurlijk. Het gevaar ligt op de loer dat de uitvoering stiefmoederlijk wordt behandeld.

Hoe maak je een uitvoeringsplan?

Volg de volgende stappen om een Uitvoeringsplan te maken.

  1. Stap 1: beschrijf de vernieuwing die je wilt doorvoeren. Wat is je idee en hoe wil je dit voor je bedrijf gaan inzetten?
  2. Stap 2: beschrijf welke stappen genomen moeten worden.
  3. Stap 3: bepaal de kritieke momenten.
  4. Stap 4: zet acties uit in een planning.